Voorwaarden en vereisten
Onze algemene leverings- en servicevoorwaarden
U bent hier: Lödige Industries > Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lödige Industries - Algemene leverings- en servicevoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Alle installatiewerkzaamheden, onderhouds- en reparatiediensten, alsook alle leveringen door Lödige (hierna te noemen: diensten en leveringen) zijn uitsluitend onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden. Voor zover deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, is het Duitse burgerlijk recht van toepassing. Algemene voorwaarden van de klant, die afwijken van deze algemene voorwaarden of in tegenspraak zijn met het Duitse burgerlijk recht, worden niet aanvaard. Deze laatste worden zelfs niet geaccepteerd bij uitvoering van het contract, met name bij onvoorwaardelijke levering, uitgevoerde installaties, onderhoud of reparatiediensten, noch worden de algemene voorwaarden van de klant als aanvaard beschouwd, door het accepteren van betalingen.

1.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door Lödige aangegeven, zullen alle diensten en leveringen worden uitgevoerd volgens de laatste stand van de technologie, zoals gepubliceerd in de Bondsrepubliek Duitsland (Duitsland), en binnen de toegestane toleranties van de toepasselijke industriële normen van Duitsland en de Europese Gemeenschap (EG), in het bijzonder DIN, VDE, EN, ISO en soortgelijke.

1.3. Als de klant wil dat Lödige diensten en leveringen uitvoert onder bepaalde speciale voorwaarden, die afwijken van bovengenoemde actuele Duitse en EG-stand van de technologie, dan moet de klant dit expliciet, schriftelijk aan Lödige meedelen, voordat de overeenkomst wordt voltooid.

2. Ondersteuning / assistentie van de klant

2.1. Als assistentie van de klant vereist is voor het uitvoeren van diensten en leveringen, dan is de klant verplicht om deze verplichtingen, voor eigen kosten en uitgaven, na te komen. Lödige kan de klant vooraf schriftelijk aangeven welke ondersteunende zaken binnen een bepaalde periode vereist zijn.

2.2. Komt de klant dergelijke ondersteunende verplichtingen niet na, dan heeft Lödige het recht om, zonder een definitieve deadline vast te stellen, ter compensatie een vervangende dienst te laten uitvoeren, voor kosten en uitgaven van de klant. Lödige onthoudt zich alleen van het stellen van een uiterste termijn in spoedeisende gevallen. Lödige zal de klant echter zo snel mogelijk, en voor zover redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte stellen van een dergelijke aanstaande compensatie. Als de klant weer kan helpen, dan kan Lödige de compenserende actie stopzetten. De klant draagt echter alle kosten en uitgaven die inmiddels door een dergelijke compenserende actie zijn ontstaan.

2.3 De Klant is verplicht Lödige bij te staan bij het opsporen van defecten of diagnostische werkzaamheden en zal Lödige toegang en inzicht verlenen tot alle conclusies, bevindingen en opmerkingen, gemaakt door de klant of zijn vertegenwoordiger.

3. Leveringsomvang - Leveringstermijn

3.1. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd, worden alle leveringen "af fabriek" uitgevoerd volgens de werkelijk geldige ‘Incoterms’. Alleen de leveringsgegevens vermeld in de orderbevestiging van Lödige zijn bindend.

3.2. Een leveringstermijn wordt pas geacht te zijn ingegaan, als de klant alle benodigde documenten, materialen, informatie en, indien van toepassing, alle relevante toestemmingen, autorisaties en goedkeuringen volledig en tijdig heeft geleverd.

3.3. Overmacht of soortgelijke gebeurtenissen, die vallen buiten de controle van Lödige, zoals - maar niet beperkt tot – natuurrampen of oorlogen, stakingen, onlusten of rellen, alsook dwingende officiële of regeringsmaatregelen, ontslaan Lödige van elke aansprakelijkheid voor volledige levering voor de omvang of de duur van de gebeurtenissen. Lödige kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bovengenoemde gebeurtenissen, zelfs niet als deze zich voordoen tijdens een reeds bestaande situatie.

4. Vertraging

4.1.Als een vertraging is gebaseerd op minieme nalatigheid van Lödige, zijn wettelijke vertegenwoordigers, assistenten of werknemers, dan is een vergoeding voor eventuele verlies en schade door de vertraging uitgesloten, altijd mits de klant een handelaar is.

4.2. Als een vertraging het gevolg is van de levering van een defect product en Lödige zorgt binnen een gepaste tijd voor de juiste nakoming van de overeenkomst, dan is een vergoeding voor de schade die ontstaat door de vertraging uitgesloten.

5. Risico-overgang - Verzending

5.1. Het risico van onbedoelde vernietiging of verslechtering van de bestelde levering gaat over op de klant, op het moment van overdracht aan de bezorger (bijv. een expediteur). Loopt de levering vertraging op en is de klant daarvoor verantwoordelijk, dan gaat dit risico over op het moment dat het product klaar is om aan de klant verzonden te worden. Voornoemde regels zijn ook van toepassing in het geval dat de klant de producten bij Lödige moet ophalen.

5.2. Lödige is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verkeerde keuze van transportbedrijf, transportroute of transportmiddelen. Indien niet anders overeengekomen, verzekert Lödige het transport in eigen voordeel, op kosten en voor rekening van de klant. De klant sluit geen transport-, logistiek- of opslagverzekering af op kosten en voor rekening van Lödige.

6. Ontvangst van goederen - Melding van gebreken

6.1. Elke levering zal door de klant onmiddellijk worden onderzocht op tekortkomingen, schade en volledigheid. Storingen en tekortkomingen worden onmiddellijk schriftelijk aan Lödige gemeld.

6.2 Is de klant een handelaar, dan dient hij onmiddellijk bij de vervoerder een schriftelijk rapport op te vragen en, na overleg met Lödige, een inspecteur opdracht te geven om, indien nodig, een onderzoeksrapport op te stellen.

7. Aanvaarding

7.1. Nadat alle contractueel overeengekomen diensten van Lödige zijn afgerond, zal de aanvaarding van de voltooide werkzaamheden en het ontvangen van de goederen aan Lödige worden doorgegeven. Dergelijke aanvaarding of ontvangst kan door middel van een schriftelijk protocol waarin alle opmerkingen en herkenbare tekortkomingen worden vermeld. Verborgen gebreken worden onmiddellijk na ontdekking in detail schriftelijk doorgegeven.

7.2. Tijdens de leveringsprocedure moet Lödige aantonen dat de contractueel afgesproken werken voldoen aan de toepasselijke technische specificaties die tussen beide partijen zijn overeengekomen. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de aanvaarding van afzonderlijke stadia van de algemene uitvoering van werken.

8. Betaling

8.1. Betalingen zijn verschuldigd na ontvangst van de factuur van Lödige zonder enige aftrek. Voor aftrek van korting of toeslagen is een schriftelijke overeenkomst vereist.

8.2. Alle betalingen zullen worden gedaan zonder kosten en uitgaven voor Lödige. Geen enkele aanvaarding van cheques of wissels door Lödige betekent dat afstand wordt gedaan van de vorderingen van Lödige die voortvloeien uit het contract. Het aannemen van wissels vereist een schriftelijke overeenkomst en houdt geen verlenging van de betaling in.

9. Vorderingen als gevolg van gebreken

9.1. Bij gebreken in levering en diensten biedt Lödige de keuze tussen herstel van het defect of vervanging door een foutloos alternatief, ongeacht of het gaat om een verkoopovereenkomst, een arbeidsovereenkomst, of een overeenkomst van diensten. De klant heeft niet het recht om zelf een defect, op kosten van Lödige, op te lossen. Voldoet Lödige voor een tweede keer niet aan haar verplichtingen, dan heeft de Klant het recht om normale vorderingen, zoals die voortvloeien uit het burgerlijk recht, te doen gelden. Lödige kan op elk moment aan de klant om een voorbeeld van een gebrekkig product vragen, teneinde dit te kunnen onderzoeken.

9.2. De artikelen en diensten van Lödige worden geacht vrij te zijn van gebreken, als ze voldoen aan de voorwaarden van specificatie of aan de verzendinstructies zoals die tussen beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Is er geen schriftelijke overeenkomst opgesteld, dan worden de artikelen en diensten door Lödige geacht vrij te zijn van gebreken, indien zij voldoen aan de voorwaarden van de technische gegevensbladen, specificaties of tekeningen, zoals die door Lödige zijn verstrekt..

9.3. Gebruiksindicaties van de klant zijn alleen doorslaggevend, als Lödige de geldigheid van dergelijke indicaties uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Algemene gebruiksindicaties, gereproduceerd door Lödige in reclamemateriaal of op internet, ontslaan de klant er niet van om zorgvuldig te onderzoeken of de leveringen en diensten geschikt zijn voor het concrete doel dat door de klant wordt aangegeven.

10. Schade - Compensatie

10.1. Lödige is aansprakelijk, in de mate zoals bepaald door het wettelijk burgerlijk recht, voor schade veroorzaakt door schending van rechten en juridische belangen volgens Par. 823 I BGB (= Duits burgerlijk wetboek) voor zover een dergelijke schending is gebaseerd op verwijtbaar gedrag van Lödige. Lödige is voorts aansprakelijk, in een mate die aansluit bij de normaal geldende normen, als deze schade berust op een verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting van Lödige en een dergelijke schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. Andere schade wordt door Lödige alleen vergoed, als deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Lödige.

10.2. Lödige is niet aansprakelijk voor gederfde winst, noch voor andere economische verliezen van de klant, voor zover deze zijn gebaseerd op minimale nalatigheid van de zijde van Lödige. Lödige is ook niet aansprakelijk voor contractuele boetes die door derden aan de klant zijn opgelegd, tenzij Lödige daar vooraf schriftelijk mee akkoord is gegaan. Lödige is in bovengenoemde gevallen in dezelfde mate aansprakelijk voor zijn wettelijke vertegenwoordigers, assistenten of werknemers.

10.3 .Verdere schadeclaims tegen Lödige zijn uitgesloten. De bovengenoemde aansprakelijkheidsclausules zijn definitief. Van een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de klant is geen sprake. Deze bepalingen zijn van toepassing voor contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, met uitzondering van aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet  (productaansprakelijkheidswet).

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Lödige, totdat alle contractuele verplichtingen en vereisten met betrekking tot de levering door de klant correct zijn geregeld. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op alle cheque-, wissel- en lopende rekeningschulden van de klant. Het eigendomsvoorbehoud van Lödige kent geen vervaltermijn, tenzij enige aansprakelijkheid van Lödige op basis van wissels is uitgesloten.

11.2. De klant heeft het recht om de geleverde goederen al op de normale manier te gebruiken, te verwerken of te combineren, voordat de bij Lödige openstaande schulden zijn vergoed. Pandrechten of eigendomsoverdrachten, als vorm van zekerheid, vereisen een voorafgaande, door Lödige ondertekende, schriftelijke overeenkomst, voor zover het hier op enigerlei wijze de rechten van Lödige betreft.

 

Meer informatie over Lödige Industries

Wereldwijde aanwezigheid

Wereldwijd bereik - Lokale kennis 
Wereldwijd beschikbaar. Vind een team bij u in de buurt.

Vind mijn team

Succesverhalen

Gericht op het succes van onze klanten.
Lees enkele van onze meest interessante verhalen.

Lees meer

Downloadcentrum

Al onze informatie op één plek.
Bekijk hier alle brochures, certificaten, verhalen.

Naar het downloadcentrum